Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Oppsigelsesvern i prøvetid

Prøvetid kan skriftlig avtales for en periode på inntil 6 måneder.

I prøvetiden kan arbeidstaker sies opp på grunn av manglende tilpasning til arbeidet, eller manglende faglig dyktighet eller pålitelighet. Om det er grunnlag for oppsigelse vil i stor grad bero på om arbeidstaker har fått oppfølging i prøvetiden og om arbeidsgiver kan dokumentere denne oppfølgingen.

Vurderer arbeidsgiver å si opp arbeidstaker i prøvetiden på grunn av andre forhold enn de som er nevnt i bestemmelsen om prøvetid, må han ha annen saklig grunn. Eksempler på dette kan være økonomisk utroskap, illojal opptreden eller tap av nødvendig sertifikat e.l.

Bestemmelsen om oppsigelse i prøvetiden gjelder også når arbeidstaker mottar oppsigelsen innen prøvetidens utløp, men hvor tidspunktet for å fratre inntrer etter at prøvetiden er over.

Prøvetiden kan bli forlenget når arbeidstaker har hatt fravær i prøveperioden. Det forutsettes da at muligheten for en slik forlengelse fremgår av arbeidsavtalen, og at arbeidstaker i tillegg får et skrifltig varslet om selve forlengelsen.

Tvist om oppsigelse
Ved tvist om en oppsigelse får bestemmelsene om usaklig oppsigelse tilsvarende anvendelse. Arbeidstaker har ikke rett til å fortsette i stillingen mens tvisten blir behandlet, med mindre retten bestemmer det ved kjennelse.