Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Avskjed

Arbeidsgiver kan avskjedige arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden når vedkommende har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Alkohol-/rusmisbruk i tjenesten, straffbare handlinger eller ordrenekt er eksempler på forhold som kan gi grunnlag for avskjed. 
Avskjed innen rimelig tid
En avskjed bør skje raskt som reaksjon på de forholdene som er årsak til bruddet, ellers kan arbeidstaker gå ut fra at det ikke vil bli reagert med avskjed. Hva som skal til for at arbeidsgiver har tapt sin rett til å avskjedige arbeidstaker må avgjøres etter en helhetsvurdering. Relevante momenter kan være den tiden som har gått etter pliktbruddet, og arbeidstakers grunnlag for å tro at saken ikke vil få noe etterspill.