Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Opphør på grunn av alder

Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 72 år. Det betyr at arbeidstakere som er 72 år mister stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven og må fratre stillingen dersom arbeidsgiver ønsker det.

 
Aldersgrensen på 72 år er ikke en obligatorisk avgangsalder, men gir arbeidsgiver anledning til å bringe arbeidsforholdet til opphør uten en annen begrunnelse enn alderen alene.
 
Dersom arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet på grunn av alder, må det sendes et skriftlig varsel til arbeidstakeren. Varslingsfristen er 6 måneder. Fratreden kan altså tidligst kreves 6 måneder etter første dag i måneden etter at varselet har kommet frem til arbeidstaker.
 
Før varsel gis skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.
 
Ønsker arbeidstaker å fratre ved oppnådd alder, skal arbeidsgiver varsles. Varslingsfristen er 1 måned. Det stilles ikke krav til at varselet skal være skriftlig, men det bør være skriftlig slik at man unngår tvil om at varsel er gitt.