Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Forskjellen mellom oppsigelse og avskjed

Både oppsigelse og avskjed vil si at arbeidsforholdet og arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker opphører.

Avskjed benyttes gjerne ved grovere pliktbrudd og mer alvorlige tilfeller av mislighold.

Ved avskjed sies arbeidsavtalen opp med påbud om øyeblikkelig fratreden, mens ved oppsigelse opphører arbeidsforholdet på de vilkårene som følger av arbeidsavtalen.  

Det betyr at arbeidstaker ikke vil ha noen oppsigelsesfrist ved avskjed, slik han har når arbeidsforholdet opphører ved oppsigelse. 

Arbeidstaker som er avskjediget har ikke rett til å fortsette i stillingen under saksbehandlingen ved tvist med arbeidsgiver om avskjeden. Slik rett har han ved oppsigelse, med mindre domstolene bestemmer noe annet.
 

Loven åpner for at retten kan bestemme at et arbeidsforhold skal opphøre ved oppsigelse når den, etter påstand fra arbeidstaker, kommer til at avskjeden var urettmessig. Domstolene kan med andre ord «omgjøre» en avskjed til en oppsigelse når vilkårene for saklig oppsigelse er oppfylt. 
 

Eksempel – omgjøring fra avskjed til oppsigelse

Til illustrasjon kan nevnes Rt. 1992 s. 1023. Her var en flykaptein blitt avskjediget fordi han hadde smuglet inn 6 flasker brennevin, en flaske hetvin og en kartong med sigaretter i strid med tollbestemmelsene. Som tollovertredelse ble ikke det ansett som så alvorlig, og flykapteinen fikk et forelegg med en bot på kr 4.000. 

Overfor flyselskapet, var spørsmålet om innsmuglingen var så alvorlig at det ga grunnlag for avskjed eller oppsigelse. Selskapet så svært alvorlig på slike overtredelser som de oppfattet som et alvorlig tillitsbrudd, og hadde sagt klart fra om at smuglig kunne føre til avskjed. Det ble vektlagt i vurderingen av hvilken reaksjonsform selskapet lovlig kunne bruke. Høyesterett kom likevel under tvil til at forholdet ikke ga grunnlag for avskjed, og la da vekt på at det var et engangstilfelle og at det gjaldt varer til personlig bruk.