Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold


Ved mislighold av eller brudd på arbeidsavtalen, kan arbeidsgiver reagere med å gi arbeidstaker en muntlig eller skriftlig advarsel.

Overtredelsen kan i noen tilfeller være av en slik art at det er saklig grunn til å si opp arbeidstaker, enten etter at advarsel er gitt eller uten tidligere advarsel. Er arbeidstaker i prøvetid, er vernet mot oppsigelse noe svakere enn etter prøvetidens utløp.

Ved grove pliktbrudd kan det være grunnlag for å gi arbeidstaker avskjed. I slike tilfeller kan virksomheten også pålegge arbeidstaker å fratre arbeidsplassen umiddelbart, det vil si at arbeidstaker blir suspendert fra stillingen sin. 

En beslutning om oppsigelse eller avskjed skal, så langt det er mulig, ikke tas før et drøftelsesmøte er gjennomført. Oppsigelsen eller avskjeden skal være skriftlig og inneholde de opplysningene loven krever. 

Mener arbeidstaker at det ikke er grunnlag for oppsigelse eller avskjed, kan det kreves forhandlinger med arbeidsgiver. Kommer ikke partene til enighet, vil et søksmål være neste skritt. 

Arbeidsgiver plikter i alle tilfeller å gi arbeidstaker sluttattest når arbeidsforholdet opphører, både ved oppsigelse og ved avskjed.