Tema

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Relaterte emner

Drøfting med tillitsvalgte og allmøte

Ved masseoppsigelse, har arbeidsgiver en drøftingsplikt med tillitsvalgte. Drøftingene skal innledes så tidlig som mulig og formålet med drøftingene er unngå masseoppsigeler eller redusere antall oppsagte.

Ved oppsigelse av et mindre antall ansatte er arbeidsgiver ikke forpliktet til å gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte, med mindre det følger av for eksempel en tariffavtale. Likevel er det gode grunner for å innlede en oppsigelsesprosess med slike drøftinger, uavhengig av antall ansatte som vurderes sagt opp.

Ved at de tillitsvalgte involveres gjennom drøftinger og de ansatte får tydelig informasjon gjennom allmøte, kan oppsigelsen blant annet oppfattes som mer rettferdig hos arbeidstakerne ved at deres synspunkter blir løftet frem og tatt med videre i prosessen. Viktige momenter og hensyn som ellers ikke ville blitt vurdert vil også kunne komme frem. 

Plikt til informasjon og drøfting kan ellers følge av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 8.