Tema

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Relaterte emner

Utvalgskriterier

Er det saklig grunn for å gjennomføre nedbemanning, må en velge ut hvem av arbeidstakerne som skal sies opp. Dette skjer ut fra utvalgskriterier som brukes likt overfor de ansatte i hele virksomheten eller en avgrenset utvalgskretsUtvalgskriteriene skal være saklige.

Saklige utvelgelseskriterier etter arbeidsmiljøloven kan blant annet være:

  • virksomhetens behov for en spesiell kompetanse eller bred kompentanse
  • tjenestetid (ansiennitet),
  • alder og sosiale forhold

Utvelgelseskriteriene bør i størst mulig grad være objektive og de må også kunne etterprøves i form av dokumentasjon. Kravet innebærer at det ikke må finne sted noen usaklig forskjellsbehandling eller at utvelgelsen er basert på utenforliggende hensyn, eller forhold som det ikke er mulig å etterprøve.

Om ansiennitet
Etter arbeidsmiljøloven har ikke arbeidsgiver noen plikt til å vektlegge ansiennitet ved oppsigelseIse, men i norsk rett er det lang tradisjon for at utvelgelsen i en nedbemanning skal følge et ansiennitetsprinsipp. Det vil si at den som kom først inn skal sist ut. Det er også tradisjon for at lang ansettelsestid tillegges vekt i den generelle saklighetsvurderingen.
Dette gjenspeiles i rettspraksis. 

Arbeidsgiver kan også være avtalerettslig forpliktet til å følge et ansiennitetsprinsipp, for eksempel gjennom tariffavtale. Som eksempel kan nevnes Hovedavtalen mellom LO og NHO hvor det fremgår at ansienniteten kan fravikes når det foreligger saklig grunn. Det vil bero på en tolkning av den enkelte tariffavtale hvordan ansiennitetsprinsippet skal forstås. 

Er ikke arbeidsgiver avtalerettslig forpliktet til å legge vekt på ansiennitet, står arbeidsgiver friere, og det kreves forholdsvis betydelige forskjeller i ansiennitet for at det skal få noen betydning i saklighetsvurderingen. Etter rettspraksis er forskjeller på 10-15 år en vag grense for de tilfeller hvor ansiennitetsforskjellen bør vektlegges.

Alder og sosiale forhold
Alder, forsørgerbyrde, sosiale eller menneskelige hensyn er kriterier som alltid skal vurderes når man skal foreta utvelgelse. Slike hensyn er viktige momenter i den interesseavveining arbeidsgiver er forpliktet til å foreta som ledd i saklighetsvurderingen, og vil kunne tillegges vekt i arbeidstakers favør selv om de ikke på forhånd er definert som utvelgelseskriterier.

Relevante sosiale hensyn vil typisk være økonomiske forhold, helsetilstand, nedsatt funksjonsevne, graviditet og forsørgerbyrde. En arbeidstaker som har nådd høy alder i arbeidslivet, vil gjerne ha større problemer enn yngre med å omstille seg til annet arbeid, og vil også kunne ha vanskeligere for å konkurrere om nytt arbeid på arbeidsmarkedet. Har for eksempel arbeidstaker rett til en betydelig alderspensjon, kan det være et saklig hensyn å legge vekt på.