Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Interesseavveining

Når oppsigelsen skyldes driftsinnskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak, skal det som en del av saklighetsvurderingen foretas en interesseavveining mellom virksomhetens behov for oppsigelsen og de ulemper oppsigelsen påfører arbeidstakeren.

Momenter som i rettspraksis har veid tungt i arbeidstakers favør, er høy alder og lang tjenestetid, sårbarhet for tap av inntekt, problemer med å skaffe annet arbeid, reiseavstand til nytt arbeidssted, forhold i familien som for eksempel at arbeidstaker er eneforsørger.

På virksomhetens side vil det først og fremst være virksomhetens økonomi som har betydning i ulempevurderingen. Har virksomheten et prekært behov for å nedbemanne med sikte på å redusere driftskostnader, vil arbeidstakerens interesser stå svakere enn når virksomheten rasjonaliserer for å øke et allerede eksisterende overskudd.

Blir arbeidstaker rammet uforholdsmessig hardt ved oppsigelse, vil virksomheten enten måtte vurdere å avstå fra oppsigelse eller velge å si opp andre arbeidstakere i stedet for vedkommende. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden i en interesseavveining. 

 

Verdt å vite

Den interesseavveiningen arbeidsgiver er forpliktet til å foreta har vært behandlet i rettspraksis mange ganger. Blant annet er følgende dommer relevante for avveiningen: 

I Rt-1986-879 (Hillesland) uttalte Høyesterett at «[s]lik situasjonen ved bedriften var høsten 1983, måtte bedriftens behov for å gjennomføre nødvendige innskrenkingstiltak for å trygge den videre drift, ha gjennomslagskraft også om oppsigelsene ville ramme hardt». 

I Rt-2008-749 (Postomdeler) la Høyesterett til grunn at det «prinsipielt sett» skal foretas en selvstendig vurdering av den enkelte arbeidstaker (avsnitt 34), men at «det skal meget til for å la den enkelte ansattes individuelle interesser være avgjørende når det rasjonaliseringstiltak som det er spørsmål om å gjennomføre […] har store dimensjoner og omfatter en rekke ansatte».