Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Når begynner oppsigelsesfristene å løpe?

Med mindre annet er avtalt, løper oppsigelsesfristen fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen kom fram til arbeidstaker. Det betyr at beregningen av fristene alltid omfatter en eller flere hele kalendermåneder.

Prøvetid
Blir arbeidstaker sagt opp i prøvetiden, regnes oppsigelsesfristen fra den datoen oppsigelsen kom fram til arbeidstaker.

Permittering
Arbeidstaker som er permittert uten lønn på grunn av driftsinnskrenkning eller driftsstans, kan si opp stillingen sin med en 14 dagers frist. Fristen regnes fra den dagen arbeidstaker mottar oppsigelsen.

Foreldrepermisjon
Ved oppsigelse av arbeidstaker som har svangerskaps- eller foreldrepermisjon, avbrytes oppsigelsesfristen under hele fraværsperioden. Mottar arbeidstaker en lovlig oppsigelse i permisjonstiden, begynner dermed ikke oppsigelsesfristen å løpe før den 1. i måneden etter at vedkommende kom tilbake fra permisjonen.