Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Rett til å fortsette i stillingen

Arbeidstaker har rett til å fortsette i stillingen så lenge arbeidstaker og arbeidsgiver forhandler om saken.
 
Det vil si at arbeidstaker ikke trenger å gå til ytterligere skritt for å beholde stillingen sin så lenge det forhandles om en løsning mellom ham og arbeidsgiveren.

Blir arbeidstaker urettmessig utestengt fra arbeidsplassen etter at oppsigelsesfristen er gått ut, kan retten bestemme gjeninntreden i stillingen. Det er opp til arbeidstaker selv å be om gjeninntredelse. Slik forespørsel må i tilfelle komme innen 4 uker etter utestengningen.

Arbeidsgiver kan møte arbeidstakers krav om å få stå i stillingen med et krav om at arbeidstaker skal fratre. I slike tilfeller må retten vurdere om det er urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes mens saken behandles.

 
Det er presisert i arbeidsmiljøloven § 15-11 (2) tredje punktum at retten til å stå i stillingen også gjelder ved hel eller delvis nedleggelse av virksomheten, og at det er domstolen som eventuelt må ta stilling til om det er urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes mens saken behandles.
 
Rett til å fortsette i stillingen under søksmålet
Er søksmål reist innen 8 uker fra forhandlingene er avsluttet eller fra oppsigelsen skjedde og innen utløpet av oppsigelsesfristen, kan arbeidstaker fortsette i stillingen inntil saken er avgjort ved rettskraftig dom (kjennelse).

Det samme gjelder om arbeidstakeren innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig har underrettet arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist innen 8-ukersfristen.

Retten til å fortsette i stillingen innebærer at partenes gjensidige rettigheter og plikter består. I det ligger det at arbeidstaker antas å kunne kreve å få utføre de funksjonene som hører til stillingen. Det antas altså at arbeidstaker har rett til både å være på arbeidsstedet og til å utføre arbeidet sitt.

Krav om fratreden
Etter krav fra arbeidsgiver kan retten likevel, ved kjennelse, bestemme at arbeidstaker skal fratre stillingen under behandlingen av saken, hvis retten mener det er urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes mens saken behandles. Retten fastsetter i så fall samtidig en frist for når arbeidstakeren skal fratre.

Unntak fra retten til å stå i stilling

  • Retten til å stå i stillingen gjelder i utgangspunktet ikke for prøvetidsansatte.
  • Retten til å stå i stillingen gjelder ikke for midlertidig ansatte.
  • Retten til å stå i stillingen gjelder heller ikke ved avskjed.
  • Retten til å fortsette i stillingen gjelder heller ikke for deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten som sies opp fordi vedkommende skaffes ordinært arbeid, overføres til annet tiltak, eller fordi tiltaket avsluttes.