Tema

HMS

Relaterte emner

HMS

 
Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen betyr blant annet å sørge for gode og sikre arbeidsrutiner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler og sikre produkter. Mangelfull kvalitetssikring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser er hver dag en trussel mot menneskers helse, generelle trivsel, liv og sikkerhet.
 
Ved å fokusere på systematisk HMS-arbeid vil en oppnå bedre rutiner, økt bruk av verneutstyr, lavere sykefravær og større engasjement blant de ansatte. Det gir igjen kvalitet i arbeidet for arbeidstaker, bedre resultater for virksomheten, større konkurransekraft, tillit hos kunder, oppslutning og arbeidslyst hos den enkelte. 

HMS består av følgende elementer: 

  • Helse: skader, slitasje og sykdom, fysisk, psykisk og sosialt velvære
  • Miljø: arbeidsmiljø, ytre miljø og innemiljø 
  • Sikkerhet: beskytte mennesker, materiell og natur
En rekke lover og forskrifter handler om helse, miljø og sikkerhet. Reglene som gjelder for arbeidsmiljøet er spredt over flere bestemmelser. Den enkelte virksomhet må finne ut hvilke lover og bestemmelser den er omfattet av.
 
Systematisk HMS-arbeid består i å kartlegge ulike forhold, og å planlegge, prioritere og gjennomføre tiltak.
For å skape gode og sikre arbeidsvaner, godt samarbeid, ryddige lokaler og klare retningslinjer for hvem som har ansvar for hva i virksomheten, utfører man såkalt internkontroll.
 
Når det er pålagt i forskrift, eller risikoforholdene i virksomheten gjør det nødvendig, skal arbeidsgiver knytte til seg en bedriftshelsetjeneste.