Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Kartlegging og risikovurdering

Hensikten med en risikoanalyse er å få oversikt over eksisterende farer og sikkerhetsrutiner, utvikle retningslinjer for å prioritere forebyggende arbeid, og få oversikt over behov for opplæring og kompetanseheving. Risikoanalyser kan gjennomføres i forbindelse med vernerunder, medarbeidersamtaler, eller i andre sammenhenger.
En enkel risikoanalyse kan gjøres ved å stille seg spørsmålene:
  • Hva kan gå galt og hvor stor er sannsynligheten for at det skjer?
  • Hva kan gjøres for å hindre at det skjer?
  • Hva blir konsekvensene hvis det går galt? Er det ufarlig, farlig, kritisk, svært kritisk eller katastrofalt?
  • Hva kan gjøres for å redusere konsekvensene hvis noe skjer?

Kartlegg lover og forskrifter
Det er viktig å finne ut hvilke lover og forskrifter som gjelder for egen virksomhet, produkter og tjenester. Er en i tvil, bør tilsynsmyndighetene kontaktes. I tillegg er det behov for rutiner for å fange opp endringer i regelverket.

Kartlegg eksisterende HMS-rutiner
Neste skritt i prosessen er å skaffe oversikt over hvilke HMS-rutiner virksomheten allerede har. Det kan gjelde alt fra rutiner for opplæring, bruk av verneutstyr, bruk av maskiner, renhold av lokaler og håndtering av avfall, til brannøvelser, håndtering og lagring av dokumenter, innkjøp av rekvisita, rutiner for å hente og sende post eller registrere sykefravær.

Kartlegg virksomheten
Å kartlegge utfordringer innen helse, miljø og sikkerhet omfatter alt fra å undersøke hvordan medarbeiderne trives og samarbeider, til å undersøke fysiske forhold. Er det noe i den daglige driften som kan være skadelig? Hvor stor er risikoen? Det kan være belastningslidelser, yrkessykdommer, personalkonflikter, støy, risiko for brann, fare for forurensning av det ytre miljøet, risikoen for at kunder eller brukere skal bli skadet på grunn av virksomhetens produkter og tjenester, eller lignende.

Fysisk aktivitet
Arbeidsgiver skal vurdere tiltak som fremmer fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Kravet vil være oppfylt når fysisk aktivitet faktisk tas inn som vurderingstema i tilknytning til virksomhetens systematiske HMS-arbeid.

Varsling
Hvordan blir intern kritikk håndtert? Hvordan er ytringsklimaet i virksomheten når det gjelder å varsle om kritikkverdige forhold? Arbeidsgiver er pålagt å ha rutiner på plass for intern varsling.

Bedriftshelsetjenesten kan ofte hjelpe til med kartleggingen. Er avansert utstyr eller spesialkompetanse nødvendig, må det hentes inn hjelp utenfra.
Risiko og risikoanalyse
Med risiko menes muligheten for at noe uønsket skal skje, og hvilke følger det kan få. Det dreier seg ikke bare om store ulykker, men for eksempel om samarbeidsproblemer, belastningslidelser, sykdom, fare for forurensning, produksjon, informasjon, tyveri, svindel, og fare for virksomhetens omdømme.

Arbeidsgiver må vurdere om det er spesiell risiko knyttet til alenearbeid, og sette inn tiltak for å forebygge og redusere slik risiko, ifølge arbeidsmiljøloven § 4-1 (3).

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-3 gir oversikt over en rekke konkrete situasjoner der risikoen skal vurderes.