Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Systematisere og oppbevare dokumentasjon

Det er et krav at dokumentasjonen på HMS-arbeidet skal systematiseres og oppbevares slik at den er tilgjengelig.

Slik dokumentasjon kan være skriftlige resultater av kartlegginger, brev, rapporter, resultater fra støy- eller luftmålinger, resultater av målinger av det ytre miljø, referater fra personalmøter eller utfylte sjekklister etter vernerunder.

Andre eksempler på dokumentasjon som skal behandles på denne måten, er arbeidsavtaler, skade- og fraværsregister, kursbevis for opplæring av verneombud, rutiner for å påse at produktet er i samsvar med sikkerhetskrav, avtaler om avfallshåndtering, og brannverndokumentasjon.

Virksomheten skal også ha oversikt over relevante lover og forskrifter.
 

Eksempel på skriftlig dokumentasjon

  • mål for arbeidet
  • organisering av HMS-arbeidet og ansvarsfordeling
  • rutiner for vernerunder og opplæring, rømningsplaner og lignende
  • referater fra personalmøter, brev, rapporter og resultater fra vernerunder
  • dokumentasjon fra kartlegginger
  • handlingsplaner
  • rutiner for å følge opp feil og mangler
  • rutiner for risikohåndtering