Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Hva ligger i ansvaret for internkontroll?

Plikten til å sørge for at internkontrollforskriften overholdes omfatter blant annet et ansvar for å klargjøre mål, ansvar og oppgaver for virksomhetens miljø- og sikkerhetsaktiviteter.
Risiko og problemener skal identifiseres og bedømmes for å utarbeide handlingsplaner med tiltak. I tillegg må man systematisk overvåke at virksomhetens aktiviteter er i tråd med de målene man har satt seg.
 
For ledere betyr ansvaret å
 • sette mål for helse, miljø og sikkerhet på samme måte som for andre driftsområder med resultatforventning
 • stille krav til sikkerhet til produktene som tilvirkes, importeres eller omsettes
 • sørge for en løpende vurdering av virksomhetens rutiner og produkter i lys av ny kunnskap som måtte fås
 • utarbeide strategier og konkrete framdriftsplaner for å nå virksomhetens mål
 • sørge for god informasjon til alle ansatte om mål, strategier og planer
 • pålegge sine underordnede ledere et ansvar for helse, miljø og sikkerhet, på samme måte som for alle andre driftsområder
For arbeidsledere betyr det
 • medansvar for internkontrollen på lik linje med driften ellers
 • å aktivt søke erfaring fra de ansatte og bistand hos verne- og helsepersonell
 • å innhente nøkkeltall for helse, miljø og sikkerhet systematisk og regelmessig, og følge dem opp med handlingsplaner og tiltak
 • å ta initiativ og være pådrivere i internkontrollarbeidet på eget ansvarsområde
For verneombudene innebærer ansvaret
 • medansvar for at internkontrollforskriften overholdes 
 • å engasjere seg i internkontrollarbeidet og i aktivt problemløsende arbeid
 • å delta i regelmessige helse-, miljø- og sikkerhetsrunder sammen med driftsansvarlig leder
For bedriftshelsetjenesten innebærer ansvaret
 • å systematisere sine funn ved arbeidsplassbesøk og helsekontroller og gi regelmessig og forståelig informasjon om helse- og skadestatistikk tilbake til driftsorganisasjonen
 • å sørge for at informasjonen og nøkkeltallene sammenholdes med fraværstall, «turn-over» og med bransjestatistikk
 • å påpeke hvilke helsefremmende tiltak som er nødvendige
 • å arbeide for at helse, miljø og sikkerhet får en naturlig, sentral og integrert plass i virksomheten
For arbeidstakere betyr det
 • medansvar for egen og andres sikkerhet
 • å arbeide aktivt for å redusere faren for og effekten av uheldige miljøpåvirkninger
 • å arbeide for at egen arbeidserfaring blir utnyttet, også på helse-, miljø- og sikkerhetssiden
 • å rette seg etter instrukser som er fastsatt for de aktuelle arbeidsoperasjonene