Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Virksomheter med høy risiko

Aktiviteter i virksomheten som kan forhøye risikoen krever større oppmerksomhet fra de det angår. Er risikoen knyttet til en del av driften, for eksempel en avdeling med stor forurensningsfare, stilles det spesielle krav.
I virksomheter som sysselsetter mange mennesker er hovedutfordringen at et godt HMS-arbeid krever innsats, og at flere mennesker, avdelinger og geografiske områder blir involvert. Enkelte avdelinger kan ha høy risiko som stiller større krav til informasjon, organisering og koordinering av arbeidet.

Derfor er kravet til kartlegging, risikoanalyse og forebyggende tiltak mer omfattende enn det som er gjennomgått til nå i fremstillingen. I helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen stilles det en del krav til dokumentasjon som skal vise at aktuell risiko er ivaretatt.

Eksempler på dokumentasjon

  •  stoffkartotek med produktblad
  •  bevis på truckføreropplæring/kranføreropplæring
  •  dokumentasjon på utført vedlikehold på farlige maskiner/utstyr
  •  brannverndokumentasjon
  •  industriverndokumentasjon (opplæring, øvelser, brann, ulykke)
  •  risikoanalyser
  •  utslipps- og driftstillatelser

Oversikten over internkontroll går ikke nærmere inn på detaljer rundt de enkelte eksemplene i listen over. Virksomheten må selv vurdere de lokale forholdene, hvilken risiko driften fører med seg, og hvilke tiltak som må iverksettes ut fra den enkelte forskrift og lov.