Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Internkontrollen skal dokumenteres

Virksomhetens HMS-arbeid skal dokumenteres skriftlig.

Det skal gå tydelig fram av dokumentasjonen hvem som har ansvar for å kartlegge og vurdere risiko, og gjennomføre tiltak.

Dokumentasjonen skal blant annet beskrive

  • målene virksomheten har satt seg i HMS-arbeidet
  • hvordan ansvar og oppgaver er fordelt
  • hvordan risikoen er kartlagt
  • virksomhetens handlingsplan; hva skal gjøres når og av hvem?
  • rutiner for hvordan feil og mangler skal håndteres
  • framgangsmåte for å sikre at HMS-rutinene fungerer etter hensikten
Internkontrollen og dokumentasjonen skal tilpasses type virksomhet, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av HMS-lovgivningen.
Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av HMS-lovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater og lignende, skal inngå.  

 

Den skriftlige dokumentasjonen skal minst omfatte

Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon
1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivingen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de kravene som er spesielt viktige for virksomheten  
2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, inkludert informasjon om endringer  
3. sørge for at arbeidstakerne medvirker, slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes  
4. fastsette mål for helse-, miljø- og sikkerhet må dokumenteres skriftlig
5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt må dokumenteres skriftlig
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene må dokumenteres skriftlig
7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen må dokumenteres skriftlig
8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig
 
Utarbeidelse, praktisering og endringer skal skje i samarbeid med og inkludere arbeidstakerne i virksomheten.