Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Hvem må ha internkontroll?

Internkontroll handler om systematiske tiltak i virksomheten for å sikre at aktiviteter blir planlagt, organisert, utført, sikret og vedlikeholdt i samsvar med kravene i HMS-lovgivningen. For de fleste virksomheter regulerer internkontrollforskriften hvordan arbeidet skal gjennomføres.

Reguleres virksomheten av en av følgende lover, gjelder kravene i internkontrollforskriften:

  • arbeidsmiljøloven
  • produktkontrolloven
  • sivilbeskyttelsesloven § 23 (egenbeskyttelsestiltak i virksomheter)
  • forurensningsloven, når virksomheten sysselsetter arbeidstakere
  • brann- og eksplosjonsvernloven
  • el-tilsynsloven
  • genteknologiloven
  • strålevernloven

Både offentlige og private virksomheter omfattes av forskriften. Produktkontrolloven gjelder for virksomheter som tilvirker, bearbeider, importerer, omsetter, bruker eller på annen måte behandler et produkt, og som tilbyr en forbrukertjeneste, uavhengig av om det tas betalt eller ikke.

Virksomhet som ikke omfattes av internkontrollforskriften
Forskrift om internkontroll gjelder ikke på Svalbard eller i forbindelse med undersøkelser etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster.

Enkeltmannsforetak er ikke direkte pålagt krav om internkontroll ved etterlevelse av forurensningsloven eller forskrifter med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Slik virksomhet kan likevel bli omfattet av et samordnet internkontrollsystem når de utfører arbeid sammen med andre virksomheter på samme arbeidsplass.