Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Håndtering og retting av feil og avvik

Arbeidsgiver skal etablere rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i arbeidsmiljøloven og andre lover og forskrifter som gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Det skal være en skriftlig rutine for hvordan virksomheten hindrer at det oppstår avvik i forhold til slike krav, avdekker eventuelle feil, og retter dem opp.

Forbedring
For å unngå at hendelser gjentas, er det viktig å lære av feil som blir gjort og de avvikene som blir oppdaget.