Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Hvem har ansvar for internkontrollen?

Alle som driver en virksomhet eller deltar i aktivitet som omfattes av internkontrollforskriften skal sørge for at den overholdes.
 
Den som er ansvarlig for virksomhet som omfattes av internkontrollforskriften har et spesielt ansvar for å se til at virksomhetens aktiviteter utføres i samsvar med krav i eller i medhold av forskriften.

Forskriften om internkontroll gjelder ledere, arbeidstakere og tillitsvalgte både i offentlige og private virksomheter. I tillegg kan den gjelde for enmannsforetak. Forskriften gjelder også når virksomheten som drives kan skade kunder eller brukere. Privatpersoner og forbrukere omfattes derimot ikke av reglene om internkontroll.

Hvem er ansvarlig?
I forskriftene blir det ofte henvist til den ansvarlige i virksomheten. Hvem som er ansvarlig og som dermed har et spesielt ansvar for virksomhetens internkontroll, varierer etter hvilket lovverk virksomheten er knyttet til.

For arbeidsmiljølovens bestemmelser er det arbeidsgiver som er den ansvarlige.

Etter forurensningsloven er det den som er ansvarlig for forurensningen som er rette vedkommende etter internkontrollreglene.

Produsent, importør og den næringsdrivende vil være ansvarlig i forbindelse med produktkontrolloven.

Leder av virksomheten er ansvarlig i forbindelse med sivilbeskyttelseslovens bestemmelse i § 23.

 
Etter lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr er eier og bruker de ansvarlige for internkontrollen.
Leder av virksomheten må sørge for at sikkerheten ved brann, eksplosjon, håndtering av farlig stoffer og transport av farlig gods på veg og jernbane blir ivaretatt på en forsvarlig måte som beskrevet i Lov om brann og eksplosjonsvern.
 
Ledere, verneombud, arbeidstakere og andre
Det er ikke bare de som er ansvarlige for internkontrollen virksomheten som skal se til at forskriften blir fulgt. Forskriften gir alle på arbeidsplassen ansvar. Kravet om ansvar gjelder ledere så vel som arbeidsledere, verneombud, bedriftshelsetjeneste og arbeidstakere.