Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Kvalitetsstyring

Internkontrollforskriften stiller krav om at virksomheten skal bruke kvalitetsprinsippene i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Internkontroll er bedriftens kvalitetsstyring av HMS-arbeidet.

Det kan være en fordel å se HMS-arbeidet i sammenheng med det øvrige kvalitetsarbeidet som foregår i virksomheten.

Hva menes med kvalitetsstyring?
Begrepet kvalitetsstyring er ofte brukt om aktiviteter i virksomheten som sikrer at kunden får den kvaliteten som er bestilt eller forventet. Andre ord som blir brukt er kvalitetssikring og kvalitetsledelse. Tidligere var kvalitetsbegrepet nært knyttet til produksjon og produktkvalitet.

Innenfor andre områder kan det utarbeides kvalitetsstyringssystemer for aktiviteter som økonomi, produksjon, logistikk og salg. De kan baseres på lovpålagte bestemmelser eller internasjonale retningslinjer og standarder.

Krav fra oppdragsgiver
Noen kunder krever at leverandøren har et tilfredsstillende kvalitetssystem, og at internkontrollsystemet er i orden ifølge lover og forskrifter.

Eksempler på kvalitetsstandarder

ISO-9001 er eksempel på en kvalitetsstandard. ISO-9000 serien til International Organization for Standardization (ISO), er en internasjonal standard for hvordan en virksomhet skal organisere seg og arbeidet sitt for å sikre den kvaliteten på produkter og tjenester som kunden vil ha. Det er frivillig å følge slike standarder. ISO-standardene stiller klare krav til ryddighet gjennom hele virksomhetens verdiskapningsprosess, fra utvikling og innkjøp til levering av varer og utførelse av tjenester.

Virksomheter kan få skriftlige godkjenninger/sertifikater av offentlige og godkjente instanser på at de har systemer som er gode nok.