Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Tilsynsmyndighet for internkontroll

Følgende etater fører tilsyn med at internkontrollforskriften etterleves på sine respektive områder:

  • Arbeidstilsynet
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • kommunale brannvernmyndigheter
  • det lokale el-tilsynet
  • Miljødirektoratet
  • Statsforvalteren
  • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Flere etater kan føre tilsyn i samme virksomhet, enkeltvis eller samtidig.

Tilsynsmyndighetene vil også kunne veilede om kravene i forskriften og prinsippene for internkontroll. Bransje-, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner vil også kunne gi veiledning innenfor den enkelte bransje.

Tilsynsmyndighetene kan føre kontroll med virksomhetene på ulike måter. Blir det oppdaget brudd på regelverket ved en systemrevisjon eller verifikasjon, må virksomheten sette i verk tiltak for å rette det opp. Samtidig må det vurderes om rutinene må forbedres, for å hindre at feilen gjentar seg.