Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Når skal internkontroll samordnes?

Utøver flere virksomheter en aktivitet på samme arbeidsplass med til sammen flere enn 10 arbeidstakere og ingen av virksomhetene kan regnes som hovedvirksomhet, skal det avtales skriftlig hvilken virksomhet som skal stå for den daglige ledelsen av de felles aktivitetene, med plikt til å etablere et samordnet internkontrollsystem for disse.

Inngår ikke partene avtale, kan tilsynsmyndighetene bestemme hvem av dem som skal ha ansvaret. Når hensynet til helse, miljø og sikkerhet tilsier en annen ansvarsfordeling, kan tilsynsmyndighetene omgjøre en avtale som er inngått.

Plikten for den enkelte virksomhet til å etablere et internkontrollsystem berøres ikke av presiseringen om hva som skal gjelde når det er flere virksomheter til stede. Eksempelvis vil det ved et kjøpesenter eller en næringspark med mange virksomheter og leietakere, være naturlig at driftsselskapet eller et holdingsselskap ivaretar samordningsansvaret.

Når en virksomhet som oppdragsgiver engasjerer oppdragstakere eller andre til å utføre oppgaver på virksomhetens eget område eller anlegg, skal oppdragstakers internkontroll så vidt mulig legges til grunn for de aktivitetene som omfattes av oppdraget. Det gjelder enten oppdraget utføres av oppdragstaker personlig, ved egne ansatte eller andre.

Oppdragsgiver skal informere om felles regler, påse at mulige mangler blir korrigert og at det blir gjort nødvendige tilpasninger i egen eller oppdragstakers internkontroll. Den som er ansvarlig for en virksomhet som omfattes av internkontrollforskriften skal etablere et internkontrollsystem for virksomhetens aktiviteter i samsvar med krav i eller i medhold av de lovene som internkontrollreglene gjelder for.