Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Arbeidstid

ph_arbeidstid 
Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.
 
Den alminnelige arbeidstid etter arbeidsmiljøloven må ikke overstige 9 timer i døgnet og 40 timer per uke. Jobbes det ut over det, regnes det overskytende som overtidsarbeid.
 
Det er en del unntak fra bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. I tillegg vil arbeidstiden ofte være regulert ved tariffavtale, og da er arbeidstiden normalt avtalt kortere enn lovens rammer.
 
Arbeidstakere som arbeider mer enn fem og en halv time per dag har krav på minst en hvilepause i løpet av dagen. Arbeidsmiljøloven regulerer også hvor mange timer daglig og ukentlig fritid arbeidstakere skal ha.
 
Det er gitt egne regler for nattarbeid. Som nattarbeid regnes alt arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 06.00.
 
Arbeidstakere skal i utgangspunktet ha arbeidsfri mellom lørdag klokken 18.00 og søndag klokken 22.00. Dette regnes som søndagsarbeid
 
Noen virksomheter må også utarbeide arbeidsplaner. De skal inneholde hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstakeren skal arbeide.