Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Andre rammer etter arbeidsmiljøloven

I en del tilfeller må ikke arbeidstiden overstige 9 timer i døgnet og 38 timer i uken.
Reglene gjelder for:
  • Døgnkontinuerlig skiftarbeid
  • Sammenlignbart turnusarbeid
  • Arbeid på to skift med regelmessig arbeidstid på søn- og helgedager
  • Sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og helgedager
  • Arbeid med arbeidstid minst hver 3. søndag
  • Nattarbeid
Med døgnkontinuerlig skiftarbeid menes ellers arbeid som drives 24 timer i døgnet, men som avbrytes søn- og helligdager.

Med sammenlignbart turnusarbeid menes en arbeidstidsordning som påfører arbeidstakerne samme eller tilnærmet samme ulemper som døgnkontinuerlig skiftarbeid. Som regel vil det være tilfelle når arbeidet drives mer enn 5 timer hver natt, selv om det antall timer den enkelte arbeidstaker jobber om natten vil ligge noe under det som vil være tilfelle om virksomheten ble drevet døgnet rundt.

36 timers uke

I en del tilfeller må ikke den alminnelige arbeidstiden overstige 9 timer i døgnet og 36 timer i uken.

Reglene gjelder for:

  • Helkontinuerlig skiftarbeid
  • Sammenlignbart turnusarbeid
  • Arbeid under dagen i gruver
  • Tunneldrift og utsprengning av bergrom under dagen
Med helkontinuerlig skiftarbeid menes arbeid som drives 24 timer i døgnet uten normal stans på søn- og helligdager.

I hvilken utstrekning turnusarbeid kan sies å være sammenlignbart med helkontinuerlig skiftarbeid, beror på om den alminnelige arbeidstid for den enkelte arbeidstaker i henhold til arbeidsplanen er plassert til ulike tider av døgnet og slik at turnusen som hovedregel omfatter minst 539 timer nattarbeid per år og minst 231 timer arbeid på søndager per år.

Med nattarbeid forstås i denne forbindelse arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00. Søndagsdøgnet regnes fra lørdag kl. 22.00 til søndag kl. 22.00.

Omfatter arbeidsplanen kortere tidsrom enn 1 år, skal de timetall som gjelder for krav til nattarbeid og søndagsarbeid reguleres tilsvarende.

§ 10-4 sjette ledd

Etter denne bestemmelsen likestilles skift- og turnusarbeid med innslag av søndagsarbeid. Bestemmelsen regulerer den alminnelige arbeidstiden for arbeidstakere som jobber tredelt skift og turnus, forutsatt at arbeidet for den enkelte arbeidstaker innebærer arbeid minst hver tredje søndag. Skift- og turnusarbeid som ikke innebærer søndagsarbeid eller færre søndager enn hver tredje søndag reguleres av fjerde ledd.
 
Ordningen innebærer en gradvis reduksjon i arbeidstiden ved at arbeidstiden reduseres i takt med omfanget av ubekvem arbeidstid. Arbeidstakere med mer ubekvem arbeidstid får kortere arbeidstid enn arbeidstakere med færre ulempetimer. Etter denne bestemmelsen regnes hver time arbeidet på søn- og helgedag lik 1 time og 10 minutter, og hver time arbeidet på natten regnes lik 1 time og 15 minutter.