Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Når kan redusert arbeidstid kreves?

En arbeidstaker har rett til redusert arbeidstid når vedkommende har fylt 62 år, eller har behov for det på grunn av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner.

Helsemessige grunner refererer seg til sykdom hos arbeidstaker selv, og den bør kunne dokumenteres med legeattest.

Sosiale grunner tar sikte på forhold hos arbeidstakers familie eller nærmeste omgivelser, og utløser gjerne omsorgsplikter eller belastninger utenom det vanlige.

Vektige velferdsgrunner er forhold som går over et noe videre spekter enn helsemessige og sosiale årsaker. Det kan være forhold som at foreldre har små barn de ønsker å få mer tid til samvær med. Det kan være problemer med å skaffe barnevakt, eller annet. Det må dokumenteres et betydelig behov for redusert arbeidstid hvis det skal innvilges av velferdsgrunner.

Det er en forutsetning at arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Bestemmelsen angir ikke konkret hva en arbeidstidsreduksjon skal gå ut på. Det overlates til partene. Arbeidstaker kan for eksempel arbeide annen hver dag eller annen hver uke. Arbeidstidsreduksjonen kan også tas ut som arbeidsfrie perioder.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med permisjonsbestemmelsene og bestemmelsene om fritid.