Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Gjennomsnittsberegning etter tillatelse fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kan samtykke til at arbeidstiden i løpet av en periode på høyst 26 uker blir gjennomsnittlig så lang som etter arbeidsmiljølovens alminnelige bestemmelser om arbeidstid, men slik at arbeidstiden samlet ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. Arbeidstilsynet godkjenner ikke søknader for perioder på mer enn 26 uker.
Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker.

Samtykke kan eksempelvis gis i følgende tilfeller: 

    • Hvis arbeidets eller virksomhetens art gjør en uregelmessig fordeling av arbeidstiden nødvendig. Bestemmelsen er særlig aktuell i tilfeller hvor det drives virksomhet døgnet eller uken rundt og i tilfeller hvor arbeidstiden må deles inn i vakter. Dessuten er bestemmelsen aktuell i virksomheter hvor arbeidspresset varierer fra dag til dag eller fra uke til uke.

    • Hvis det i et yrke eller en virksomhet på grunn av årstiden, klimaet eller andre forhold til regelmessige tider av året oppstår sterkt arbeidspress. Om arbeidspresset oppstår i sommer- eller vinterhalvåret har ingen betydning. Bestemmelsen vil kunne brukes i forbindelse med «julerush», salg og lignende.

    • Når arbeidet utføres på slike steder at en tilfredsstillende utnyttelse av fritiden ikke er mulig. Bestemmelsen tar først og fremst sikte på tilfeller hvor arbeidet foregår på avsidesliggende steder hvor arbeidstakeren må oppholde seg på brakker eller lignende over lengre tidsrom uten jevnlig å kunne reise hjem. At kommunikasjonsmidler gjør det vanskelig å komme fra arbeidsstedet fører ikke uten videre til at bestemmelsen kommer til anvendelse. Bestemmelsen kommer heller ikke til anvendelse for arbeid borte fra hjemmet i tilfeller hvor arbeidet er lagt til byer eller tettsteder.

    • For å innarbeide enkelte fridager i tilknytning til jul, påske og andre helge- og høytidsdager utenom søndag.

Før Arbeidstilsynet treffer sin avgjørelse, skal ordningen av arbeidstiden drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Referat fra drøftingene samt utkast til arbeidsplan skal legges ved søknaden.

Arbeidstilsynet skal ellers ved sin avgjørelse særlig legge vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd. Det kan gjøres ved at Arbeidstilsynet foretar inspeksjon på stedet og innhenter uttalelser fra arbeidstakerne eller deres representanter. Også uttalelser fra arbeidsmiljøutvalg, verneombud og helsepersonell bør innhentes.