Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Arbeid av passiv karakter

Er tjenesten helt eller i det vesentlige av passiv karakter, kan arbeidstiden forlenges med inntil halvparten av de passive periodene, men likevel slik at arbeidstiden ikke forlenges med mer enn 2 timer i døgnet og 10 timer i uken. Den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige 48 timer i løpet av 7 dager.

I hvilken grad tjenesten antas å ha passive perioder, må avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering. Avgjørende må være at tjenesten er slik at den i det vesentligste består av passiv tjeneste. Aktivt arbeid må kun utføres i en begrenset del av den passive tjenestetiden hvor arbeidstaker i hovedsak skal kunne sove.  
 

Forlenget arbeidstid regnes ikke som overtidsarbeid.

For arbeid der arbeidstaker, bortsett fra kortvarige eller tilfeldige avbrytelser, er fritatt for arbeid og plikt til å vise aktpågivenhet, kan Arbeidstilsynet samtykke til en arbeidstid på inntil 13 timer i løpet av 24 timer og inntil 48 timer i løpet av 7 dager.

Det forutsettes at avbrytelsene i den passive tjenesten bare er kortvarige eller tilfeldige. Medfører tjenesten aktivt arbeid over lengre tid eller en høyere grad av årvåkenhet, vil forholdet komme inn under de vanlige arbeidstidsbestemmelsene. Den passive tjenesten skiller seg ellers fra den aktive ved at arbeidstaker ved passiv tjeneste kan bruke tiden som han selv vil, for eksempel sove eller lese.

Det kan gis dispensasjon for arbeidstid både ved rent passivt arbeid, ved en kombinasjon av aktivt og passivt arbeid eller ved arbeidsberedskap.

Gir Arbeidstilsynet dispensasjon etter bestemmelsen, er de ikke bundet av bestemmelsene om lengste daglige eller ukentlige arbeidstid. Som følge av det vil forlenget arbeidstid på grunn av passiv tjeneste heller ikke bli regnet som overtid etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Partene står imidlertid fritt til å komme frem til andre løsninger, for eksempel ved at det betales et tillegg for den tiden det arbeides ut over «vanlig» arbeidstid.

Visse tariffavtaler kan ha bestemmelser om at den passive tjenesten skal omregnes til aktiv tjeneste ved for eksempel at 1 time passiv tjeneste omregnes til 1/2 time aktiv tjeneste. Brukes et slikt system, må det likevel søkes om dispensasjon hvor aktiv tid + den passive tiden overstiger lovens bestemmelser om arbeidstid. En kan altså ikke legge den omregnede tiden til grunn når arbeidstid per dag eller per uke skal vurderes opp mot arbeidsmiljølovens bestemmelser.