Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven

Lengden på den alminnelige arbeidstiden er fastsatt slik at den ikke må overstige 9 timer i døgnet og 40 timer i uka. Både grensen for arbeidstid per døgn og per uke må overholdes.

Overstiges grensene for arbeidstiden, regnes det overskytende som overtidsarbeid.

Arbeidsmiljøloven fastsetter grensene for hvor lang arbeidstiden maksimalt kan være, men det kan fritt avtales at den alminnelige arbeidstiden skal være kortere enn det lovens bestemmelser legger opp til.

Ved tariffavtale er det nå som oftest avtalt kortere alminnelig arbeidstid.