Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Hva regnes som arbeidstid?

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiveren. Både den tiden arbeidstaker faktisk utfører arbeid og den tiden arbeidstaker har arbeid av passiv karakter, regnes som arbeidstid.

Har arbeidstaker beredskapsvakt for å kunne utføre arbeid, er det snakk om en avtalt omregnet tid som regnes som arbeidstid, med utgangspunkt i arbeidsmiljølovens bestemmelser.
 

Reise til og fra arbeidsstedet regnes vanligvis ikke som arbeidstid.

I en del bransjer er det tariffbestemmelser som angir nærmere hva som skal regnes som arbeidstid.

Rettspraksis

Ett av spørsmålene i den såkalte Kårstødommen (Rt. 2001 s. 418) var når arbeidstiden begynte og sluttet for en del dagtidsansatte og skiftarbeidere ved Statoils anlegg på Kårstø.
 
Bakgrunnen for dommen var at Statoil hadde endret mønstrings- og oppmøtested for disse arbeidstakerne, til et sted til dels langt unna hovedporten inn til anlegget.
 
Skulle arbeidstiden regnes fra det tidspunktet arbeidstakerne entret hovedporten, eller skulle man regne arbeidstiden fra oppmøtestedet inne på anlegget? Sto arbeidstakerne til disposisjon for Statoil fra tidspunktet de passerte hovedporten, slik at transporttiden inne på anlegget skulle regnes som arbeidstid?
 
Høyesterett mente arbeidstiden først startet ved oppmøtestedet inne på anlegget. Under reise- og gangtid fra passering av hovedport og frem til oppmøtestedet, var arbeidstakerne i utgangspunktet ikke til disposisjon for å utføre arbeidsoppgaver for arbeidsgiver.