Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Arbeidstid i dobbelstillinger

Lovens bestemmelser om arbeidstid er slik å forstå at bestemmelsene skal overholdes innenfor den enkelte virksomhet.
Loven er altså ikke til hinder for at arbeidstaker utfører tjeneste hos flere arbeidsgivere og dermed får lengre sammenlagt arbeidstid enn arbeidsmiljølovens bestemmelser legger opp til.

Det er heller ikke i strid med loven om en arbeidstaker utfører arbeid i tillegg til den vanlige arbeidstiden når det ikke skjer i «hovedarbeidsgivers» tjeneste.

En arbeidsgiver vil likevel ikke kunne ansette en arbeidstaker med ulike oppgaver eller stillinger uten at arbeidstidsbestemmelsene må overholdes. Alt arbeid som gjøres hos en og samme arbeidsgiver regnes som ett arbeid etter arbeidstidsbestemmelsene.