Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Fortrinnsrett til økt arbeidstid

Under ellers like forhold har arbeidstaker som har avtalt redusert arbeidstid fortrinnsrett til å øke sin arbeidstid, når stilling blir ledig i virksomheten. 
Forutsetningen for en slik fortrinnsrett er at stillingen helt eller i det vesentlige er tillagt de samme arbeidsoppgavene.
 
Fortrinnsretten til å få økt sin arbeidstid er begrenset til de arbeidstakere som har fått arbeidstiden sin redusert ved fylte 62 år, eller på grunn av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. Retten omfatter altså ikke de arbeidstakere som av andre grunner har deltidsarbeid eller redusert arbeidstid.
 
Det er flere grupper som har fortrinnsrett til ny stilling og utvidet stilling etter arbeidsmiljøloven, og prioriteringen av fortrinnsberettigede avklares i samsvar med § 10-2 fjerde ledd fjerde punktum.