Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Hvem kan kreve redusert arbeidstid?

Reglene om rett til redusert arbeidstid er tatt inn i arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid. Arbeidstakere som kommer inn under disse bestemmelsene vil kunne kreve å få arbeidstiden redusert.

For grupper som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene er det tatt inn et unntak i loven som gjør at retten til å kreve redusert arbeidstid også gjelder for dem. En ansatt som har arbeid av ledende art, og arbeidstakere med særlig selvstendige stillinger, kan altså også påberope seg rett til redusert arbeidstid.

Deltidsansatte vil kunne kreve ytterligere reduksjon i arbeidstiden. Men den omstendighet at de allerede har redusert arbeidstid, vil kunne få betydning for hvordan kravet vil bli vurdert.

Bestemmelsen tar ellers sikte på småbarnsforeldre, personer med omsorgsforpliktelser og eldre eller syke arbeidstakere. Retten til redusert arbeidstid er likevel ikke begrenset til disse gruppene, men gjelder generelt alle som kan dokumentere vektige velferdsgrunner.