Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Andre tariffestede rammer

Arbeidstiden er i de fleste tariffavtaler satt ned til 35,5 timers uke for
  • arbeid som «hovedsakelig» drives om natten
  • døgnkontinuerlig skiftarbeid og «sammenlignbart» turnusarbeid
  • døgnkontinuerlig skiftarbeid og «sammenlignbart» turnusarbeid som «regelmessig» drives på søn- eller helgedager
  • arbeidsordninger som gjør at den enkelte må arbeide hver tredje søndag eller bevegelige helligdag. (Bevegelige helligdager skal regnes som søndager ved fortolkningen av uttrykket «hver tredje søndag». Det betyr at en person som ikke arbeider så ofte som hver tredje søndag, likevel vil kunne få 35,5 timers uke hvis vedkommende i tillegg arbeider på bevegelige helligdager i slik utstrekning at han når opp i minst hver tredje søn- og helligdag).
Med døgnkontinuerlig skiftarbeid menes ellers arbeid som drives 24 timer i døgnet, men som avbrytes søn- og helligdager.

Med sammenlignbart turnusarbeid menes en arbeidstidsordning som påfører arbeidstakerne samme, eller tilnærmet samme, ulemper som døgnkontinuerlig skiftarbeid. Det vil som regel være tilfelle når arbeidet drives mer enn 5 timer hver natt, selv om det antall timer den enkelte arbeidstaker jobber om natten vil ligge noe under det som vil være tilfelle om virksomheten ble drevet døgnet rundt.

I arbeid som «hovedsakelig» drives om natten ligger det at arbeidstakerne går inn under bestemmelsen hvis 3/4 av arbeidstiden, men minst 6 timer etter den gjeldende arbeidstidsordning, faller om natten. Det vil si i tidsrommet fra kl. 21.00- kl. 06.00.

Arbeidstiden ble ved tariffavtale satt ned til 36,5 timer per uke for vanlig 2-skiftarbeid som verken går på lørdag aften eller i helligdagsdøgnet.

Arbeidstiden ble ved tariffavtale satt ned til 33,6 timer per uke for

  • helkontinuerlig skiftarbeid og «sammenlignbart» turnusarbeid
  • arbeid under dagen i gruver
  • arbeid med tunneldrift og utsprengning av bergrom under dagen