Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Fremgangsmåten ved krav om redusert arbeidstid

Arbeidsgiver kan gjennom styringsretten fastsette retningslinjer for saksbehandling, varsling og konsekvenser for bortfall av vilkårene for rett til redusert arbeidstid. Overskrides retningslinjene, fører ikke det til at arbeidstakers rettigheter faller bort. Konsekvensen kan bli at tidspunktet for når ordningen trer i kraft forskyves.
 
Når partene inngår avtale om redusert arbeidstid, skal arbeidsavtalen endres tilsvarende. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt ved slike endringer i arbeidsavtalen. 
 
Medvirkningsaspektet blir ivaretatt gjennom reglene om krav til skriftlig arbeidsavtale og minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen. Retten til å la seg bistå må forstås som en rett for arbeidstaker til å overlate saken helt til en representant, hvis det er ønskelig.