Tema

Arbeidstiden

Relaterte emner

Gjennomsnittsberegning etter avtale med tillitsvalgte

I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Arbeidstiden må da ikke overstige 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av 7 dager. Grensen på 48 timer i løpet av 7 dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke. 
Eksempler på situasjoner hvor avtale mellom partene kan være aktuelt
  • Hvis arbeidets eller virksomhetens art gjør en uregelmessig fordeling av arbeidstiden nødvendig. Bestemmelsen er særlig aktuell i tilfeller hvor det drives virksomhet døgnet eller uken rundt og i tilfeller hvor arbeidstiden må deles inn i vakter. Dessuten er bestemmelsen aktuell i virksomheter hvor arbeidspresset varierer fra dag til dag eller fra uke til uke.
  • Hvis det i et yrke eller en virksomhet på grunn av årstiden, klimaet eller andre forhold til regelmessige tider av året oppstår sterkt arbeidspress. Om arbeidspresset oppstår i sommer- eller vinterhalvåret har ingen betydning. Bestemmelsen vil altså kunne brukes i forbindelse med «julerush», salg og lignende.
  • Når arbeidet utføres på slike steder at en tilfredsstillende utnyttelse av fritiden ikke er mulig. Bestemmelsen tar først og fremst sikte på tilfeller hvor arbeidet foregår på avsidesliggende steder hvor arbeidstakeren må oppholde seg på brakker og lignende over lengre tidsrom uten jevnlig å kunne reise hjem. At kommunikasjonsmidler gjør det vanskelig å komme fra arbeidsstedet fører ikke uten videre til at bestemmelsen kommer til anvendelse. Bestemmelsen gjelder heller ikke for arbeid borte fra hjemmet i tilfeller hvor arbeidet er lagt til byer eller tettsteder.
  • For å innarbeide enkelte fridager i tilknytning til jul, påske og andre helge- og høytidsdager utenom søndag. 
Avtalens innhold
I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om at arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 1 år blir gjennomsnittlig så lang som etter de alminnelige arbeidstidsbestemmelsene, men ikke over 48 timer i løpet av 7 dager og ikke over 12,5 timer på noen enkelt dag.

Det er her tatt inn et HMS-element i loven ved at det står at det skal legges spesiell vekt på arbeidstakernes helse og velferd hvis partene avtaler vakter som er lengre enn 10 timer. 

Grensen på 48 timer i løpet av 7 dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke. Bestemmelsen er gitt for å hindre at det foregår en for sterk konsentrasjon av arbeidstiden.

Avtalen skal fastsette eller gi grunnlag for at arbeidstakerne kan beregne når på året de enkelte ukene med lengre eller kortere arbeidstid enn lovens alminnelige arbeidstidsbestemmelser faller, såfremt den enkelte arbeidstaker ikke avgjør det selv (fleksibel arbeidstid). Skal arbeidet utføres til ulike tider av døgnet, må det også settes opp en arbeidsplan over arbeidstidsordningen.

Er et flertall av arbeidstakerne bundet av avtalen, kan arbeidsgiver gjøre den gjeldende for alle arbeidstakere i virksomheten som utfører den type arbeid avtalen omfatter.