Hva regnes som overtid?

 
Først litt om arbeidsmiljølovens regulering av overtid: Den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige 9 timer i døgnet og 40 timer per uke, se arbeidsmiljøloven § 10-4. Etter arbeidsmiljøloven § 10-5 har man mulighet for å avtale en gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden innenfor en periode på 52 uker.

 
Overstiges grensene for den alminnelige arbeidstiden etter arbeidsmiljøloven § 10-4, regnes det overskytende for overtid, ifølge arbeidsmiljøloven § 10-6.
 
Ved tariffavtale eller annen avtale kan den alminnelige arbeidstiden være kortere, for eksempel 37,5 timer per uke. Jobber arbeidstaker lenger enn grensen som er satt for alminnelig arbeidstid i tariffavtalen eller annen avtale, men innenfor lovens grense for alminnelig arbeidstid, blir det regnet som såkalt merarbeid.

Merarbeid er ikke overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven, siden man fortsatt er innenfor lovens grense for alminnelig arbeidstid. Hvorvidt man har krav på overtidsbetaling for merarbeid, beror på tariffavtalen eller annen avtale.