Tema

Overtid

Relaterte emner

Lengden på overtidsarbeidet

Arbeidsmiljøloven
Loven setter grenser for hvor mye overtid det kan arbeides. Det er begrensninger på daglig, ukentlig, månedlig og årlig bruk av overtid. Grensene gjelder den lovbestemte overtiden, altså overtid som er jobbet etter 9 timer en dag eller 40 timer på en uke.
I utgangspunktet må ikke overtidsarbeidet overstige 10 timer i løpet av 7 dager, 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker og 200 timer i året.

Tariffavtale

I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte avtale at rammen for tillatt overtidsarbeid utvides til inntil 20 timer i løpet av 7 dager, men slik at overtiden samlet ikke overstiger 50 timer i 4 sammenhengende uker. Overtidsarbeidet må ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker.
 
Tillatelse fra Arbeidstilsynet
Rammen for overtidsarbeidstid kan utvides etter tillatelse fra Arbeidstilsynet til 25 timer i løpet av 7 dager og 200 timer i løpet av 26 uker. Nødvendigheten av overtiden skal drøftes med de tillitsvalgte, og referat fra drøftingene skal legges ved søknaden.

Er virksomheten som søker bundet av tariffavtale, skal det oppgis hvorfor saken ikke er løst ved avtale med de tillitsvalgte.

Det er bare i spesielle tilfeller at Arbeidstilsynet tillater utvidelse av overtid, og ved slike søknader skal det legges spesiell vekt på arbeidstakernes helse og velferd.

 
Grensene for overtid
  Per 7 dager Per 4 uker Per 26 uker Per 52 uker Dokumentasjonskrav
Den generelle grensen for pålagt overtid 10 timer 25 timer   200 timer  
Grensen for virksomheter som er bundet av tariffavtale 20 timer 50 timer   300 timer Skriftlig avtale med tillitsvalgte i virksomheten
Grensen ved tillatelse fra Arbeidstilsynet 25 timer   200 timer   Søknad og tillatelse fra Arbeidstilsynet
 
Utvidet bruk av overtid – arbeidstaker må si seg villig
For å kunne bruke overtid ut over den alminnelige rammen i arbeidsmiljøloven § 10-6 (4) må arbeidstaker i det enkelte tilfellet si seg villig til det. Det betyr at selv om partene har inngått tariffavtale om utvidet bruk av overtid, eller Arbeidstilsynet tillater det, må arbeidstaker være villig til å påta seg overtiden.

Grensene for samlet arbeidstid (alminnelig arbeidstid pluss overtid)

I tillegg til grensen for tillatt overtidsarbeid, er det grenser for hvor lang den samlede arbeidstiden kan være totalt. Hensikten med begrensningen er å unngå veldig lange arbeidsdager.

I utgangspunktet må ikke samlet arbeidstid overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer kan likevel gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker.

For virksomheter som er bundet av tariffavtale, er det anledning til å avtale unntak fra grensen på 13 timer per dag, men den samlede arbeidstiden må ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer.

Er virksomheten bundet av tariffavtale og det er avtalt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, er det ikke anledning til å arbeide mer enn 69 timer i noen enkelt uke.
 

Grensen for tillatt overtid må ses i sammenheng med bestemmelsen om daglig og ukentlig arbeidsfri i arbeidsmiljøloven § 10-8. I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan den daglige arbeidsfrie perioden avtales til minimum 8 timer i døgnet eller 28 timer i uken. I slike tilfeller må arbeidsgiver sikre at arbeidstakerne får kompenserende hvileperioder eller annet passende vern.
 
Grensen for samlet arbeidstid
  Per 24 timer Per 7 dager Gjennomsnittsberegne Dokumentasjonskrav
Den generelle grensen for samlet arbeidstid 13 timer 48 timer Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over 8 uker  
Grensen for virksomheter som er bundet av tariffavtale 16 timer 48 timer Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over 8 uker, men antall timer i en enkelt uke må ikke overstige 69 timer (aktuelt ved bruk av 
aml. § 10-5 (2))
Skriftlig avtale med tillitsvalgte.
Arbeidstaker må sikres kompenserende hvileperiode eller annet passende vern.