Tema

Overtid

Relaterte emner

Når kan overtidsarbeid utføres?

Det er ikke tillatt å gjennomføre overtidsarbeid som en fast ordning.
 
Overtid skal altså bare brukes i spesielle tilfeller. Det vil ikke være tillatt å inngå arbeidsavtale med arbeidstaker som faller inn under arbeidstidskapitlet om regelmessig bruk av overtidsarbeid med en kompensasjon for det.
Overtidsarbeid kan bare benyttes i de spesielle tilfellene loven selv legger opp til.
 
Overtid må ikke forekomme uten at det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Før det iverksettes arbeid ut over avtalt arbeidstid, skal arbeidsgiver hvis mulig, drøfte med de tillitsvalgte hvor nødvendig overtidsarbeidet er.

Eksempler på tilfeller hvor overtidsarbeid kan være tillatt

  • Når uforutsette hendinger eller forfall blant arbeidstakerne har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift. Det tenkes her på tilfeller som maskinskade, strømbrudd, sykdom blant de ansatte og lignende. Der det gjelder å redde liv eller eiendom, kan redningsarbeidet drives i 4 døgn før reglene om overtidsarbeid kommer til anvendelse.
  • Når overtidsarbeid er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade. Arbeidet er i slike tilfeller begrenset til den delen av arbeidet som er helt nødvendig for å hindre skade. Arbeid ut over det må legges til den alminnelige arbeidstiden.
  • Hvis det har oppstått et uventet arbeidspress. Her er det ikke nok at det oppstår et særlig arbeidspress, arbeidspresset må også være uventet.
  • Når det på grunn av mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse, sesongmessige svingninger eller lignende har oppstått et spesielt arbeidspress. Bestemmelsen gir for eksempel adgang til å benytte overtidsarbeid i forbindelse med «julerush», sesongsalg og trafikktopper i forbindelse med høytider.