Tema

Overtid

Relaterte emner

Hva regnes som overtid?

Det finnes i praksis to typer overtid – overtid som er regulert etter arbeidsmiljøloven, og overtid etter tariffavtale eller annen avtale.
 
Overtid etter arbeidsmiljøloven
Varer arbeidet for noen arbeidstaker ut over den alminnelige arbeidstiden etter loven, regnes det overskytende som overtidsarbeid. Alminnelig arbeidstid må etter arbeidsmiljøloven § 10-4 ikke overstige 9 timer i døgnet og 40 timer per uke. Arbeides det mer, vil alt det overskytende regnes som overtid etter arbeidsmiljøloven.
 
Det vil foreligge overtid både når den daglige og når den ukentlige arbeidstiden blir overskredet. En arbeidstaker som arbeider mer enn 9 timer per dag, får altså overtid selv om den ukentlige arbeidstiden på 40 timer ikke blir overskredet, og omvendt. Overskrides den ukentlige arbeidstiden på 40 timer, er det overtid selv om den daglige arbeidstiden ikke er overskredet.

Merk ellers at bestemmelsen ikke regulerer når overtidsarbeid kan utføres.

Overtid etter tariffavtale eller annen avtale

Det kan ved arbeidsavtale eller tariffavtale være avtalt kortere arbeidstid enn det arbeidsmiljøloven legger opp til.
 
Arbeid ut over den avtalte arbeidstiden som er kortere enn det lovens bestemmelser sier om arbeidstidens lengde, regnes ikke som overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven.
 
Om arbeidstakerne i slike tilfeller har krav på overtidsbetaling, beror på innholdet i arbeidsavtalen eller tariffavtalen.

Når kan overtidsarbeid utføres?

Arbeidsmiljølovens overtidsbegrep er knyttet til arbeidstidens lengde. Overtidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 10-6 regulerer ikke når overtidsarbeid kan eller skal utføres. Er for eksempel arbeid tillatt på søn- eller helgedager, er det ikke overtid av den grunn.
 
Annerledes kan det stille seg ved avtalte arbeidstidsbestemmelser. Er det for eksempel avtalt gjennom arbeidsavtale at arbeidstiden skal være fra kl. 08.00 til kl.16.00 på hverdager, vil arbeid på andre tider i tariffavtalemessig forstand regnes som overtid selv om ikke lovens bestemmelser om arbeidstid er overskredet.

Gjennomsnittsberegnet arbeidstid

Har arbeidstaker gjennomsnittsberegnet arbeidstid, legges arbeidstakers arbeidstid per døgn og per uke til grunn, slik at arbeid ut over disse grensene blir å anse som overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven.
 
Det er en forutsetning at den gjennomsnittlige arbeidstiden faller sammen med arbeidsmiljølovens maksimumsgrense.
 
Er det i tariffavtale eller annen avtale avtalt arbeidstidsordning med kortere gjennomsnittlig arbeidstid enn lovens bestemmelser, regnes ikke arbeidstiden for overtid etter arbeidsmiljøloven før arbeidsmiljølovens grenser for normalarbeidstid er nådd. Det følger av uttalelser fra arbeidstilsynet.
 

Eksempel på hva som regnes som overtid

Overtidsberegning når det ved tariffavtale er avtalt at alminnelig arbeidstid er 7,5 t per dag: