Tema

Overtid

Relaterte emner

Fritak for overtid

En arbeidstaker antas å ha plikt til å utføre overtidsarbeid innenfor lovens grenser, når det ikke uttrykkelig er avtalt noe annet.
 
Arbeidsgiver må likevel frita arbeidstaker fra å utføre overtidsarbeid når vedkommende ber om det av helsemessige eller vektige sosiale grunner.

Helsemessige grunner er i prinsippet en absolutt fritaksgrunn. Det er ikke et krav at arbeidstaker legger fram legeattest for å bekrefte forholdene, men det antas at arbeidsgiver må kunne kreve legeattest fremlagt hvis det er snakk om fritak over et lengre tidsrom.

Som eksempel på vektige sosiale grunner kan det nevnes pass av mindre barn, henting av barn i barnehage og deltakelse i større familiebegivenheter.

Arbeidsgiver plikter å frita arbeidstaker som ber om det av personlige grunner. Slike personlige grunner kan være at arbeidstaker har disponert fritiden sin til gjøremål det er vanskelig å utsette. Det er en forutsetning for å slippe overtidsarbeid at arbeidet i slike tilfeller uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

Vurderingen av om det foreligger personlige grunner vil være skjønnsmessig. I vurderingen bør det legges vekt på om arbeidet kan utsettes eller utføres av andre. Er det tvil om det, forutsettes det at arbeidsgiver konfererer med de tillitsvalgte.