Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Hvem gjelder arbeidstidsbestemmelsene for?

Bestemmelser om arbeidstid finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Reglene om arbeidstid gjelder kun for arbeidstakere. 
 
Oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende faller dermed utenfor arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Hvilke kriterier som legges til grunn for å bli ansett som arbeidstaker, og grensedragningen mellom arbeidstaker og oppdragstaker/selvstendig næringsdrivende finner du her.
 
Det finnes noen unntak fra reglene om arbeidstid. For enkelte arbeidsforhold er ikke arbeidstiden lovregulert, for eksempel arbeid av ledende art eller særlige uavhengige stillinger.
 

Verdt å vite

  • Arbeidstidsbestemmelsene gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere.
  • Arbeidstaker som har en ledende eller særlig uavhengig stilling er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene.
  • Selv om noen stillinger er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, må arbeidet ikke ordnes slik at vedkommende utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.