Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Utarbeiding av arbeidsplan

Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte.
 
Blir ikke partene enige om hvordan arbeidsplanen skal være, er det antatt at arbeidsgiver må kunne bruke styringsretten sin til å fastsette arbeidsplanen. Likevel slik at arbeidsgiver må anstrenge seg for å få til en plan som arbeidstakerne kan akseptere, før han bruker sin rett. Utarbeides arbeidsplanen på grunnlag av gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-5 (2), kreves skriftlig avtale med arbeidstakernes tillitsvalgte.
Når arbeidsplanen utarbeides eller endres, skal det legges spesiell vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og sikkerhet på arbeidsplassen, se også arbeidsmiljøloven § 10-2 (1).

Når ikke annet følger av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest 2 uker før arbeidsplanen iverksettes. Det gjelder også ved endring av allerede eksisterende tariffavtaler. Den arbeidstakergruppen som skal følge arbeidsplanen må tas med på råd og være representert under drøftingene med bedriftsledelsen.

Arbeidstiden som fastsettes i arbeidsplanen må være i overensstemmelse med de arbeidstidsbestemmelsene som til vanlig gjelder. Arbeidstiden må dermed holdes innenfor de fastsatte rammer for arbeidstidens lengde. Bestemmelsene om hvilepauser og daglig og ukentlig fritid må også følges.