Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Unntak fra arbeidstidsreglene

For enkelte arbeidsforhold er ikke arbeidstiden lovregulert.
 
Arbeidstaker i ledende stilling
For arbeidstakere i ledende stilling er ikke arbeidstiden lovregulert, med unntak av arbeidsmiljøloven § 10-2 (1), (2) og (4). 
 
Med ledende stilling menes overordnete stillinger med klare lederfunksjoner. Hvilken tittel eller stilling vedkommende har er av mindre betydning. På samme måte er heller ikke lønnens størrelse avgjørende for om stillingen er ledende, men vil være en indikasjon blant flere momenter.

Eksempler på slike stillinger kan være avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som:

  • har et større ansvar
  • i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser på vegne av virksomheten
  • selv kan avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats og i stor grad kan styre sin egen arbeidstid
Det legges til grunn at arbeidsledere og andre som er bundet til å følge arbeidstiden til dem man er satt til å lede, ikke har en ledende stilling i lovens forstand.
 
Arbeidstaker i særlig uavhengig stilling
Arbeidstakere som har en særlig uavhengig stilling omfattes ikke av bestemmelsene om arbeidstid, med unntak av arbeidsmiljøloven § 10-2 (1), (2) og (4).

Med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke nødvendigvis har lederfunksjoner, men som likevel i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser og har overordnede og ansvarsfulle stillinger. For å falle inn under begrepet «særlig uavhengig stilling» er det ikke tilstrekkelig å kunne kontrollere egen arbeidstid eller ha fleksibel arbeidstid.

 
En særlig uavhengig stilling må også innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.
 
I tvilstilfelle må det legges vekt på om vedkommende selv kontrollerer arbeidstiden sin eller ikke.
 
Forskrifter om arbeidstid og unntak fra arbeidsmiljøloven
Visse typer arbeid er av så særegen art at det vanskelig lar seg tilpasse arbeidsmiljølovens bestemmelser. Blant annet er dette forskriftsregulert for kommunalt brannvesen, politi og visse kulturinstitusjoner.

Verdt å vite

  • Selv om arbeidstaker har en særlig uavhengig stilling eller en ledende stilling, må arbeidstidsordningen til vedkommende være forsvarlig. Det følger av arbeidsmiljøloven § 10-2, jamfør § 10-12 (1) og (2).
  • Arbeidsgiver pålegges å vurdere om alle arbeidstakere har en forsvarlig arbeidstidsordning både ut fra arbeidstakers ståsted, og vurdert opp mot det arbeidet som skal utføres. (Hvilket ansvar ligger til stillingen? Hvor belastende er arbeidet? og så videre.)