Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Ungdom og nattarbeid

Det er ikke tillatt for ungdom å arbeide om natten.
 
For ungdom under 15 år skal det være opphold i arbeidet mellom kl. 20.00 og kl. 06.00.
 
For ungdom over 15 år og under 18 år er tidsrommet for arbeidsfri fra kl. 23.00 til 06.00. Arbeid mellom kl. 21.00 og 23.00 er ikke tillatt, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det er et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid.

Arbeidstilsynet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene.

Nattarbeid kan også utføres av ungdommer i forbindelse med naturhendinger, ulykker eller andre uforutsette hendinger når det er nødvendig for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom. Ungdom som deltar i slikt arbeid skal ha en etterfølgende kompenserende hvileperiode.

For ungdom mellom 16 og 18 år er det i tillegg gitt særregler i forbindelse med nattarbeid innenfor virksomheter som driver i hotell- og restaurantnæringen.