Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Nattarbeid etter avtale med tillitsvalgte

I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver inngå skriftlig avtale med arbeidstakernes tillitsvalgte om utføring av nattarbeid, hvis det er et særlig og tidsavgrenset behov for det.
Vilkåret «særlig og tidsavgrenset behov» er ikke presisert i paragrafen. Det må dreie seg om korte perioder, men hvor kort, må vurderes konkret.

I den gamle loven var vilkåret presisert å være inntil 6 måneder i løpet av ett år. 6-månedersperioden er ikke knyttet til kalenderåret, og den avtalte perioden kan derfor gjelde for en hvilken som helst 12-månedersperiode. Ifølge forarbeidene til gjeldende lov, har hensikten vært å videreføre forrige lovs grenser. Fordi det dreier seg om et tidsavgrenset behov, vil nevnte grense på 6 måneder være øvre grense for bestemmelsen.

Skal arbeidet foregå til ulike tider av døgnet, skal det utarbeides arbeidsplaner som skal slås opp i virksomheten slik at det blir mulig for arbeidstakerne å få oversikt over hvilke perioder de skal arbeide.

For å kunne inngå slik avtale om nattarbeid må ett av følgende forhold foreligge:

  • Sesongmessig arbeidspress
  • Uventet arbeidspress
  • Upåregnelige hendinger, ulykker, naturhendinger. Bestemmelsen er ment å skulle ramme hendinger som ikke direkte virker ødeleggende, men som vil forstyrre den vanlige driften ved arbeidsstedet. Er det ved slike hendinger nødvendig med nattarbeid for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom, er nattarbeid tillatt.
  • Når samfunnsinteresser eller viktige hensyn gjør det særlig påkrevd. Bedriftsøkonomiske hensyn alene er ikke tilstrekkelig til at nattarbeid kan tillates etter denne bestemmelsen. Nattarbeid kan heller ikke nyttes hvis samfunnsinteressene kan imøtekommes ved andre tiltak på dagtid.
  • Betydelige driftstekniske ulemper ved stans i produksjonen gjør det nødvendig. Bestemmelsen er tenkt brukt i tilfeller hvor stans i produksjonen ville føre til sterk slitasje på produksjonsutstyr, forringelse av produktets kvalitet og stor vrakprosent ved nedkjøring og oppstart. Markedsforhold kan også ha betydning. Det samme gjelder hensynet til rasjonell produksjon.
Er avtalen bindende for flertallet av arbeidstakerne, kan arbeidsgiver gjøre den gjeldende for alle arbeidstakere i virksomheten som utfører arbeid av den typen avtalen gjelder.