Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Tillatelse fra Arbeidstilsynet

Søndagsarbeid er tillatt når det er nødvendig på grunn av arbeidets art.

I situasjoner hvor det er lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted, kan Arbeidstilsynet samtykke til søndagsarbeid selv om arbeidets art ikke gjør det nødvendig. Det går frem av arbeidsmiljøloven § 10-12 (6).

Samtykke gis bare når det har sikkerhetsmessig betydning å legge til rette for en helhetlig regulering av arbeidstidsordningene på arbeidsplassen. Dispensasjonsadgangen er ment for situasjoner der det på samme arbeidsplass er flere virksomheter og hvor det er en gjensidig avhengighet mellom de ulike virksomhetenes aktivitet på arbeidsplassen.

Tilsvarende arbeidstidsordninger må dominere på arbeidsplassen eller være den dominerende ordningen for de arbeidstakerne som utfører det arbeidet hvor det er en gjensidig avhengighet i arbeidsforholdet.

Arbeidstilsynet gir ikke dispensasjon med mindre de ansatte ønsker å følge den ordningen det søkes om.

Det må gis tilsvarende kompenserende hvileperioder.