Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Tillatt nattarbeid

Det er adgang til å arbeide om natten der arbeidets art gjør det nødvendig. I nødvendighetsvurderingen skal det tas hensyn til driftsmessige behov, allmennhetens behov og samfunnshensyn. Disse momentene må vurderes opp mot vern av liv og helse. I den forbindelse må vurderingen ses i lys av forsvarlighetskravet i § 10-2 (1). Det tilsier en relativt streng vurdering av når nattarbeid kan tillates.
 
Som nattarbeid regnes ikke arbeid på to skift som legges mellom kl. 06.00 og 00.00.

Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeidet med arbeidstakers tillitsvalgte før arbeidet starter. Hvis partene ikke blir enige gjennom drøftingen, kan arbeidsgiver gjennom styringsretten avgjøre spørsmålet, hvis ikke annet er fastsatt i tariffavtale eller i arbeidsavtalen.

Den alminnelige arbeidstiden for arbeidstaker som jevnlig arbeider mer enn 3 timer om natten, skal i gjennomsnitt ikke overstige 8 timer i løpet av 24 timer.

Eksempler på tillatt nattarbeid

Den gamle arbeidsmiljøloven fra 1977 listet opp en rekke tilfeller der nattarbeid var tillatt. Da den nye arbeidsmiljøloven ble vedtatt, ble ikke denne opplistingen videreført i § 10-11. Kriteriene vil likevel ha relevans ved vurderingen av om arbeidets art gjør det nødvendig med nattarbeid, da bestemmelsen i all hovedsak er en videreføring av den gamle § 42.
 
Kriteriene i arbeidsmiljøloven av 1977 § 42 annet ledd var:
«Som nattarbeid er tillatt:

a)   arbeid som ikke kan drives uten at annet arbeid på arbeidsstedet avbrytes, og som på grunn av driftstida på arbeidsstedet må utføres om natten,
b)   vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som av hensyn til virksomhetens jevne gang må utføres om natten. Slikt arbeid kan også av hensyn til annen virksomhets jevne gang utføres om natten når viktige grunner krever det,
c)   arbeid som er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade,
d)   vakthold og portnerarbeid,
e)   tilsyn med og stell av dyr.
f)   fast organisert transportvirksomhet og dertil knyttet nødvendig lasting, lossing og lagring samt ekspedisjon av post, telegrammer og telefonsamtaler. Likestilt med transportvirksomhet er arbeid som av hensyn til transportmidlenes drift eller reisendes behov må utføres som nattarbeid,
g)   arbeid på to skift som legges mellom kl. 06.00 og 24.00,
h)   arbeid i virksomhet for syke- og pleiehjelp, og i internat som er knyttet til internatskoler, barnehjem, barnehager og lignende,
i)   arbeid i herberge- og bevertningsbedrifter når det er nødvendig for å betjene gjester,
j)   arbeid av politi, brannvesen, tollvesen, kriminalomsorg, kirkelig betjening, arbeid ved redningssentraler og drift av kringkasting, aviser, telegram- og nyhetsbyråer,
k)   arbeid ved teatre og andre forevisninger og forestillinger,
l)   arbeid ved utsalgssteder,
m)   berging og dykkerarbeid når forholdene gjør nattarbeid nødvendig,
n)   arbeid som av driftstekniske grunner ikke kan avbrytes,
o)   arbeid i jordbruk når det oppstår spesielt arbeidspress,
p)   tilsyn med og stell av planter,
q)   nødvendig arbeid i forbindelse med produksjon av bakervarer»