Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Ukentlig fritid

Den alminnelige arbeidstiden for arbeidstakerne skal som hovedregel fordeles slik at det hver uke er en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer, og slik at det alltid inngår et helt døgn i friperioden. Fritiden skal så vidt mulig legges til en søndag eller helgedag.

I virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte avtale at den ukentlige fritiden skal være kortere enn 35 timer, men aldri kortere enn 28 timer i noen enkelt uke. Slik avtale kan bare inngås hvis arbeidstaker får tilsvarende lenger fri i andre perioder eller annet passende vern der en lenger friperiode ikke er mulig.
 

Fritid ved søn- og helgedagsarbeid
Med mindre annet er avtalt, skal arbeidstaker som har utført søn- eller helgedagsarbeid ha fri det følgende søn- og helgedagsdøgn. Som hovedregel er det altså ikke tillatt å arbeide to søn- eller helgedagsdøgn på rad. Det omfatter både søndagsarbeid som er del av en arbeidsplan, og søndagsarbeid som utføres som overtidsarbeid, og gjelder selv om det bare er arbeidet en kortere periode foregående søndag eller helgedag.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning på inntil 26 uker, som i gjennomsnitt gir arbeidstakerne fri annenhver søn- eller helgedag. Det ukentlige fridøgnet må alltid, minst hver 4. uke, falle på en søndag eller helgedag. En arbeidstaker kan med andre ord arbeide 3 søn- eller helgedagsdøgn etter hverandre, mot å få fri slike dager senere i 26-ukersperioden.

Ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
Er det avtalt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden etter arbeidsmiljøloven § 10-5, vil avtalen i utgangspunktet gjelde for en periode på inntil 52 uker. Skal det arbeides søn- eller helgedager i dette tidsrommet, må det beregnes over en periode på 26 uker.

Tillatelse fra Arbeidstilsynet om kortere fritid
Arbeidstilsynet kan samtykke til arbeidstidsordninger som fraviker arbeidsmiljøloven § 10-8 om daglig og ukentlig arbeidsfri, når det er lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted. Slikt samtykke kan bare gis når det har sikkerhetsmessig betydning å legge til rette for en helhetlig regulering av arbeidstidsordningene på arbeidsplassen. Det forutsetter at arbeidstakerne sikres kompenserende hvile, eller der det ikke er mulig, annet passende vern.