Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Arbeid på søndag og helgedag etter avtale

Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte kan inngå avtale om søndags- og helgedagsarbeid, hvis det er et særlig og tidsavgrenset behov for det.

Eksempler på særlig og tidsavgrenset behov:

  • Sesongmessig arbeidspress
  • Uventet arbeidspress
  • Upåregnelige hendelser, ulykker, naturhendelser. Det menes her hendelser som ikke direkte virker ødeleggende, men som vil forstyrre den vanlige driften ved arbeidsstedet. Er det ved slike hendelser nødvendig med søndags- og helgedagsarbeid for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom, er slikt arbeid tillatt.
  • Når samfunnsinteresser eller andre viktige hensyn gjør det særlig påkrevd. Bedriftsøkonomiske hensyn alene er ikke nok til at søn- og helgedagsarbeid kan tillates. Slikt arbeid kan heller ikke nyttes hvis samfunnsinteressene kan imøtekommes ved andre tiltak på ordinære arbeidsdager.
  • Betydelige driftstekniske ulemper ved stans i produksjonen. Bestemmelsen er tenkt brukt der stans i produksjonen ville føre til sterk slitasje på produksjonsutstyr, forringelse av produktets kvalitet og stor vrakprosent ved nedkjøring og oppstart. Markedsforhold kan også ha betydning. Det samme gjelder hensynet til rasjonell produksjon.