Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Daglig fritid

Arbeidstiden må ordnes slik at arbeidstakerne får en arbeidsfri periode på minst 11 timer i løpet av 24 timer.
 
Den arbeidsfrie perioden skal legges mellom to hovedarbeidsperioder. For arbeidstakere med en sammenhengende arbeidsperiode vil hovedarbeidsperioden være sammenfallende med arbeidsperioden. Er en ni timers arbeidsdag delt opp i to bolker på henholdsvis 4 og 5 timer, vil disse bolkene til sammen utgjøre en hovedarbeidsperiode. Den arbeidsfrie perioden på minst 11 timer kan med andre ord ikke legges imellom disse.

Kravet om en arbeidsfri periode gjelder også ved overtidsarbeid. Det betyr at arbeidstaker skal være helt fritatt fra arbeidet i hvileperioden, med mindre det inngås avtale om eller gis dispensasjon til noe annet.

Overtidsarbeid som legges i tilknytning til den alminnelige arbeidstidens begynnelse regnes som en del av denne arbeidsperioden. Det samme gjelder overtidsarbeid som legges etter den vanlige arbeidstidens slutt. Kravet om en arbeidsfri periode på minst 11 timer vil i slike tilfeller være oppfylt hvis arbeidstaker får en arbeidsfri periode på minst 11 timer enten før eller etter at overtiden ble avviklet.

Oppstår det brått fare for alvorlige driftsforstyrrelser, kan det i den arbeidsfrie perioden muntlig avtales kortvarige arbeidsoppdrag med den enkelte arbeidstaker uten at den arbeidsfrie perioden anses for å være brutt.
Adgangen er begrenset til akutte situasjoner av kortvarig art.
 

Avtale om kortere fritid
I virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om at overtidsarbeid kan utføres i den arbeidsfrie perioden når det er nødvendig for å unngå alvorlige driftsforstyrrelser. Det samme gjelder ved beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet. 
 
Alvorlige driftsforstyrrelser vil i første rekke gjelde tilfeller hvor uforutsett stans i produksjonsprosessen vil kunne skade produksjonsutstyret eller føre til skade på produkter.

Når det er nødvendig for å avvikle tjenesten på en hensiktsmessig måte, og virksomheten er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte også avtale skriftlig at den arbeidsfrie perioden mellom to arbeidsperioder kan gjøres kortere enn 11 timer, men ikke kortere enn 8 timer.

Det er et vilkår for å avtale forkortning av den arbeidsfrie perioden at det er nødvendig for å avvikle tjenesten på en hensiktsmessig måte og at arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder. Det er særlig aktuelt ved avvikling av skiftarbeid eller turnustjeneste.

Tillatelse fra Arbeidstilsynet om kortere fritid
Arbeidstilsynet kan samtykke til arbeidstidsordninger som fraviker arbeidsmiljøloven § 10-8 om daglig og ukentlig arbeidsfri, når det er lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted. Slikt samtykke kan bare gis når det har sikkerhetsmessig betydning å legge til rette for en helhetlig regulering av arbeidstidsordningene på arbeidsplassen. Det forutsetter at arbeidstakerne sikres kompenserende hvile eller, der det ikke er mulig, annet passende vern.